Quotumregeling aangenomen door 1e kamer

Vandaag heeft de Eerste Kamer met een zeer ruime meerderheid van VVD, PvdA, D66, CU, SGP, GL, CDA, SP en 50 Plus ingestemd met het wetsvoorstel ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA). Deze wet regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verheugd met deze brede steun: “De fracties in de Eerste Kamer zien de meerwaarde van deze wet. Ik ben blij dat de wet met brede steun is aangenomen. Mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, krijgen nu ook een kans.”

Het wetsvoorstel is een afspraak uit het sociaal akkoord om de komende jaren extra banen beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet, werkgevers en werknemers zijn vorig jaar overeengekomen om tot 2026 voor deze groep in totaal 125.000 extra banen beschikbaar te stellen. Werkgevers nemen 100.000 banen voor hun rekening en de overheid 25.000. De banen zijn bestemd voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

Eind 2016 wordt voor het eerst gekeken of de toegezegde banen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Als dit niet is gelukt, treedt de Quotumwet in werking. Bedrijven met 25 of meer werknemers krijgen dan een heffing van 5000 euro per niet ingevulde werkplek per jaar. Klijnsma: “Het is een ‘stok achter de deur’. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gewoon gaat lukken en dat het quotum nooit nodig zal zijn. In het land zie ik talloze mooie voorbeelden van werkgevers die mensen met een beperking een kans willen geven.”

Bron: Rijksoverheid

Training Sociale Zekerheid 7 april

SZ-Experts verzorgt op 7 april een training Sociale Zekerheid voor bedrijven met 30-150 werknemers in dienst.

Wanneer: 7 april 2015 13.30-16.30
Waar Hoofdkantoor SZ-Experts, Wijkermeerstraat 7

Lees hier meer over de training

Let op!: Deze datum is inmiddels vol. Er hebben zich inmiddels meer dan 50 geïnteresseerden aangemeld voor de training. In de week van 16 maart wordt een extra nieuwe datum bekendgemaakt.

Bent u al voorbereid op de Quotumwetgeving?

Nu de participatiewet door zowel de 1e als 2e kamer is aangenomen heeft staatssecretaris Klijnsma het wetsvoorstel voor de Quotumregeling naar de 1e kamer gestuurd. In deze wet worden werkgevers beboet als ze onvoldoende arbeidsgehandicapten aan het werk hebben binnen hun organisatie. Deze boete kan oplopen tot € 5.000,- per arbeidsplaats die onvoldoende door arbeidsgehandicapte is ingevuld.

RTL Nieuws berichtte hier al eerder over.

Participatiewet aangenomen

Op 1 januari 2015 treedt de participatiewet in werking. Vanaf dat moment gaat er veel veranderen voor werkgevers en worden gemeentes verantwoordelijk om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers.
Wilt u ook weten wat dit voor u als werkgever inhoudt? De Vereniging van Nederlandse Gemeentes heeft een filmpje gemaakt met een duidelijke uitleg. Bekijk dit filmpje hieronder.

Nog meer veranderingen in de Ziektewet?

Achtergrond
Het kabinet heeft met de sociale partners in het sociaal akkoord van 11 april 2013 het volgende afgesproken: “sociale partners blijven ervoor verantwoordelijk dat minder mensen een beroep doen op de Wet WIA. In pilots gericht op re-integratie ontwikkelen sociale partners hiertoe innovatieve werkwijzen, die op termijn landelijk uitgerold kunnen worden”.

De sociale partners hebben samen met de Stichting van de Arbeid voorstellen gedaan voor pilots om de instroom in de WIA door flexkrachten te beperken. Omdat binnen de pilots wordt afgeweken van de huidige wettelijke taakverdeling en enkele andere wettelijke bepalingen, wordt het met dit Besluit mogelijk gemaakt om hiermee te experimenteren.

Re-integratietaak werkgever
Door middel van de pilots wordt onder meer onderzocht of de uitvoering van de re-integratietaak door werkgevers en sectoren een effectieve wijze is dan wanneer het UWV deze taak vervult.
De vangnetter behoudt zijn recht op ziekengeld, zo lang daar op grond van de ZW aanspraak op bestaat. Het ziekengeld wordt betaald door het UWV.  Eventuele loonsancties of boetes, bij onvoldoende re-integratieinsapnningen worden niet opgelegd door UWV, aangezien UWV zelf de ZW-uitkering blijft betalen.
De verschuiving van de arborol en de re-integratieverantwoordelijkheid in de pilots leidt ertoe dat deze taken verricht worden door werkgevers/sectoren. Het zijn voor hen echter geen nieuwe taken, aangezien zij de zieke eindedienstverbanders op dezelfde manier als vaste krachten zullen behandelen.
De werkgever naar wie de re-integratietaak is overgegaan blijft deze taak uitvoeren totdat de werknemer geen recht meer heeft op ziekengeld. Dat is het geval als de werknemer weer arbeidsgeschikt is of als de ziekte 104 weken heeft geduurd en de werknemer het einde van de wachttijd voor de Wet WIA bereikt.
De kosten voor re-integratie zullen worden betaald uit het sectorfonds.

Nieuwe no-riskpolis
Sociale partners hebben aangedrongen op de mogelijkheid te experimenteren met een eerdere inzet van de no-riskpolis in het kader van de pilots. De veronderstelling is dat een eerdere inzet meer potentiële werkgevers over de streep trekt om een dienstverband aan te gaan met een vangnetter die passend werk kan verrichten. Op deze manier zou een snellere werkhervatting van de zieke vangnetter kunnen worden gerealiseerd.

Er is voor gekozen om de no-riskpolis in te zetten na 52 weken ten behoeve van de doelgroep van deze pilots: eindedienstverbanders die deelnemen aan een door de Minister goedgekeurd project. De grens van 52 weken sluit aan bij de beoordeling na het eerste ziektejaar of iemand algemeen geaccepteerde arbeid kan verrichten. Alleen een eindedienstverbander die na deze beoordeling nog recht heeft op ziekengeld, kan een beroep doen op de no- riskpolis binnen de pilot.

SZ-Experts groeit en opent nieuw kantoorpand

SZ-Experts groeit en bespaart vanaf 1 mei vanuit haar nieuwe kantoorpand op de Wijkermeerstraat 7 in Hoofddorp.

Ook is onze website vernieuwd. Met dagelijks steeds meer unieke bezoekers is de website van SZ-Experts de afgelopen tijd uit zijn jasje gegroeid. Daarom hebben wij onze site verbeterd. De basis blijft hetzelfde. Wel is de site sneller, frisser en overzichtelijker.

Bezwaar of herziening van uw werkhervattingskas premie

Er is de laatste tijd nogal wat te doen geweest over de werkhervattingskaspremie. Deze nieuwe premie is in 2014 voor het eerst door de belastingdienst opgelegd aan alle werkgevers in Nederland.

De werkhervattingskaspremie bestaat uit drie onderdelen:

▪   Gedifferentieerde premie WGA

▪   Gedifferentieerde premie WGA Flex

▪   Gedifferentieerde premie ZW

In het artikel over de uitleg van deze premie schreven we al hoe deze premies worden samengesteld en waarom de kans op fouten in deze premies behoorlijk groot zijn.
UWV is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste grondslagen en berekeningen voor de belastingdienst. Het UWV heeft u in 2013 een overzicht verzonden met de werknemers die u toegerekend worden. Deze overzichten zijn echter met veel vertraging verstuurd, waardoor de (voorlopige) juistheid pas laat in 2013 is komen vast te staan. Hierdoor had de belastingdienst niet altijd voldoende tijd om de premie tijdig vast te stellen.

Veel werkgevers ontvingen daarom een voorlopige premie voor 2014. Zodra de gegevens compleet zijn, kon de belastingdienst vervolgens in de loop van 2014 een definitieve premie opleggen, die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 zou gaan gelden.
 Echter, door een “fout” in de wetgeving mag de belastingdienst zelf geen correctie opleggen, waardoor de eerste opgelegde premie definitief werd. Alleen als u zelf bezwaar maakt kan deze premie wel aangepast worden. Dit is bijvoorbeeld gunstig, als de premie onterecht te hoog vastgesteld is.

Nu is er een voorstel voor reparatiewetgeving in de maak, waardoor de belastingdienst wel weer zelf de premie mag aanpassen. Dit mag echter alleen als de eerste premie op onjuiste gegevens is gebaseerd, waarvan de werkgever ook op de hoogte had kunnen zijn.

Zoals u kunt zien, is deze wetgeving ingewikkeld en is een goede controle van deze premie van groot belang, zodat u zeker weet dat u niet te veel betaalt. SZ-Experts gelooft dat u ook kunt besparen op loonkosten. Neem daarom nu nog contact met ons op  en laat uw premie door 1 van onze Experts controleren.

Bent u al klaar voor de quotumregeling?

Vanaf 2015 wordt de paticipatiewet waarschijnlijk ingevoerd.  Onderdeel van deze wet is als het bedrijfsleven niet slaagt om voldoende banen te creëren voor werknemers met een arbeidshandicap, de staatssecretaris de quotumwet achter de hand heeft.
Deze wet geeft de overheid de mogelijkheid om bedrijven met meer dan 25 werknemers te sanctioneren indien er onvoldoende werknemers met een arbeidshandicap binnen het bedrijf aan het werk zijn. Een kostenpost die aardig in de papieren kan lopen.

De belastingdienst en UWV controleren namelijk wie met een arbeidshandicap bij u in dienst is. Dit doen zij onder andere door systeemvergelijkingen. In de afgelopen jaren is al meerdere malen gebleken dat dit niet feilloos verloopt. Door de vele fusies bij UWV en premieheffing die in 2006 van UWV naar Belastingdienst is gegaan, sluiten deze gegevens niet goed aan.
In de afgelopen jaren zijn er daarom ook al vele foutieve berekeningen gemaakt voor de gedifferentieerde premie (WGA en WhK)

SZ-Experts gelooft dat wij ook met de quotumregeling voor u kunnen besparen op loonkosten. SZ-Experts helpt u goed voorbereid te zijn op deze quotumregeling. Wij brengen o.a. uw werknemers met een arbeidshandicap in kaart en zorgen ervoor dat u niet met onterechte sancties geconfronteerd wordt. Neem gerust contact met ons op en wij vertellen u alles over de mogelijkheden.